Síť WLAN pro hosty – podmínky používání a informační povinnost


1.    Poskytování přístupu k síti WLAN pro hosty

(1)    Společnost M.Dechent GmbH poskytuje svým návštěvníkům, zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a zájemcům (uživatelé) v prostorách společnosti bezplatný přístup k internetu prostřednictvím vlastní sítě WLAN (hotspot). Poskytování se řídí příslušnými technickými a místními možnostmi společnosti M.Dechent GmbH. Společnost M.Dechent GmbH přitom může podle vlastního uvážení povolit nebo nepovolit používání hotspotu.

Nelze nárokovat funkčnost hotspotu a úplné pokrytí všech obchodních oblastí. Stejně tak nelze zaručit bezporuchový a nepřerušovaný provoz. Stejně tak neexistuje žádná záruka, že prostřednictvím hotspotu bude možné používat všechny služby nebo porty.

(2)    Vyhrazujeme si právo omezit nebo zastavit přístup bez předchozího oznámení, zejména je-li to nezbytné pro opravy nebo údržbu.

(3)    Všeobecné obchodní podmínky uživatele se nepoužijí.

2.    Přístup a používání

(1)    Náš hotspot je k dispozici pouze návštěvníkům sídla naší společnosti na adrese 76297 Stutensee. Externí třetí strany bez konkrétního vztahu ke společnosti M.Dechent nemají k hotspotu přístup. 

(2)    Hotspot není veřejně dostupnou telekomunikační službou, nýbrž interní sítí WLAN pro hosty a zaměstnance naší společnosti.

(3)    Předpokladem pro používání je, že se uživatel zaregistruje a na začátku používání hotspotu akceptuje platnost těchto podmínek. Uživatelé jsou povinni poskytnout správné a pravdivé informace a osobní údaje. 

(4)    Uživatel se zavazuje, že přijme všechna dostupná a vhodná technická a organizační opatření na ochranu sítě pro hosty. To se týká zejména použití aktuálních antivirových programů a použití aktuálních, resp. bezpečnostními aktualizacemi podpořených operačních systémů na používaných zařízeních.

(5)    Uživatelům je výslovně zakázáno sledovat provoz v síti pro hosty. Nelze však vyloučit, že jiní uživatelé budou moci přistupovat k datovému provozu v síti. Všichni uživatelé jsou proto vyzváni k tomu, aby sami chránili svůj datový provoz, např. vytvořením šifrovaného spojení prostřednictvím VPN nebo HTTPS. Uživatelé tak hotspot používají na vlastní riziko.

(6)    Při používání hotspotu se uživatelé musí zdržet jakéhokoliv jednání, které porušuje platné právní předpisy nebo práva třetích stran. Zejména se musí zdržet následujícího jednání:

•    zveřejňování, šíření, nabízení a propagace pornografického a/nebo podvodného obsahu, služeb a/nebo produktů, jakož i obsahu, služeb a/nebo produktů, které porušují zákon na ochranu mládeže, zákon o ochraně osobních údajů a/nebo jiné právní předpisy.

•    zveřejňování nebo zpřístupňování obsahu, který uráží nebo pomlouvá jiné účastníky nebo třetí strany.

•    používání, poskytování a šíření obsahu, služeb, děl a/nebo produktů chráněných autorským právem bez výslovného oprávnění.

•    provádění hackerských útoků nebo poskytování a/nebo šíření škodlivého softwaru v síti nebo ze sítě WLAN.

(7)    Stejně tak se uživatelé musí zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo nepříznivě ovlivnit řádné fungování hotspotu nebo které by mohlo představovat nepřiměřenou zátěž pro systémy společnosti M.Dechent.

(8)    Uživatel bere na vědomí, že v rámci plnění bezpečnostních požadavků v oblasti IT mohou být vypracovávány protokoly o internetovém provozu nebo prováděny automatické kontroly provozu s cílem identifikovat škodlivý software či jiná porušení této dohody o užívání. V případě důvodného podezření mohou být údaje rovněž zpřístupněny nebo předány pověřeným zaměstnancům nebo třetím stranám zapojeným do kontroly.

3.    Důvěrnost

(1)    Uživatelé jsou povinni udržovat své přihlašovací údaje (např. uživatelské jméno, heslo, e-mail atp.) v tajnosti. Přístupové údaje je zakázáno předávat nebo zpřístupňovat neoprávněným třetím stranám.

(2)    Pokud by existovalo podezření, že k přihlašovacím údajům získaly přístup neoprávněné osoby, je nutné neprodleně informovat podporu IT ve společnosti M.Dechent. Podpora IT může rozhodnout o zablokování přihlašovacích údajů.

(3)    Uživatelé odpovídají za veškeré používání a/nebo jiné činnosti, které budou provedeny s použitím jejich přístupových údajů, v souladu s právními předpisy.

4.    Vyloučení odpovědnosti

(1)    Uživatelé sami nesou odpovědnost za veškeré své jednání v souvislosti s používáním internetu prostřednictvím našeho hotspotu.

(2)    Uživatelé nás na první výzvu osvobodí od veškerých pohledávek, které vůči nám uplatňují třetí strany kvůli porušení právních předpisů, práv třetích stran (zejména osobnostních, autorských a známkových práv) nebo smluvních povinností, ujištění či záruk, kterých se uživatel dopustil, včetně nákladů na nezbytnou právní obhajobu (náklady na právní zastoupení a soudní náklady v zákonné výši).

(3)    V případě uplatnění nároků ve smyslu bodu 4 odst. 2 jsou uživatelé povinni se neprodleně a plně podílet na objasnění skutkových okolností a vhodným způsobem nám zpřístupnit informace nezbytné pro tento účel.

5.    Omezení odpovědnosti

(1)    V případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti přebíráme neomezenou odpovědnost za všechny námi způsobené škody.

(2)    V případě mírné nedbalosti přebíráme neomezenou odpovědnost, pokud došlo k ohrožení života, zranění či poškození zdraví.

(3)    V ostatních případech přebíráme odpovědnost pouze tehdy, pokud jsme porušili některou ze základních povinností vyplývajících ze smlouvy. Za základní povinnosti vyplývající ze smlouvy jsou přitom abstraktně označovány všechny povinnosti, jejichž plnění umožňuje řádné provádění smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník může pravidelně spoléhat. V těchto případech je odpovědnost omezena na náhradu předvídatelných, obvykle se vyskytujících škod.

(4)    Je-li naše odpovědnost v souladu s výše uvedenými ustanoveními vyloučena nebo omezena, platí to i pro naše pověřence.

(5)    Odpovědnost ve smyslu německého zákona o odpovědnosti za produkt zůstává nedotčena.


6.    Ochrana osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje správce [čl. 13 odst. 1 a) GDPR]

M.Dechent GmbH

Linkenheimer Straße 56a

76297 Stutensee


Jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů [čl. 13 odst. 1 b) GDPR]

ENSECUR GmbH

Amalienstr. 24

76133 Karlsruhe

Osobní odpovědnost: Steven Bösel

E-mail: dsb-dechent@ensecur.de


Účel a právní základ pro zpracování údajů [čl. 13 odst. 1 c) GDPR]

Poskytování sítě WLAN pro zaměstnance a externí třetí strany v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů a cíli ochrany správce.


Zájmy správce v rámci vyvážení zájmů [čl. 13 odst. 1 d) GDPR]

•    Uplatňování právních nároků a obhajoba v případě sporů

•    Zajišťování bezpečnosti IT a provozu IT jednotlivých společností

•    Předcházení trestným činům


Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů [čl. 13 

odst. 1 e) GDPR]

Donucovací orgány, výrobci softwaru, spřízněné společnosti, poskytovatelé bezpečnostních služeb v oblasti IT


Předávání osobních údajů do třetích zemí [čl. 13 odst. 1 f) GDPR]

Údaje nejsou předávány do třetích zemí.


Doba uchovávání v souladu se zákonnou povinností vést záznamy [čl. 13 odst. 2 a) GDPR]

Výmaz osobních údajů se zpravidla provede do 7 dnů, pokud to není v rozporu se zákonnými, smluvními či statutárními lhůtami pro uchovávání údajů nebo není-li nutné delší uchovávání z důvodu trestního stíhání v souvislosti s porušením těchto podmínek užívání.


Právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu [čl. 13 odst. 2 b) GDPR]

Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost svých osobních údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na správce prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.


Právo vznést námitku [čl. 21 odst. 1 GDPR]

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů, máte kdykoliv právo vznést námitku proti tomuto zpracování prostřednictvím uvedených kontaktních údajů, pakliže z vaší konkrétní situace vyplývají důvody, které jsou v rozporu s tímto zpracováním. V takovém případě přestaneme vaše údaje zpracovávat, pokud tomu nebrání naše převažující legitimní zájmy. 


Právo podat stížnost [čl. 13 odst. 2 d) GDPR]

Jako subjekt údajů se v případě stížností můžete kdykoliv obrátit na příslušný dozorový úřad v Bádensku-Württembersku (Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg).


Existence nezbytnosti poskytnout osobní údaje [čl. 13 

odst. 2 e) GDPR]

Shromážděné údaje jsou nezbytné pro vyřizování dotazů zájemců, tvorbu nabídek, uzavírání kupních smluv nebo provádění obchodních operací.


7.    Závěrečná ustanovení

(1)    Platí právo Spolkové republiky Německo při vyloučení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

(2)    Tyto podmínky používání se použijí v aktuálním znění, které bude k dispozici v okamžik přihlášení k hotspotu.

(3)    Jsou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek používání neplatná nebo stanou-li se neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.