Warunki użytkowania i obowiązki dotyczące udzielania informacji dotyczące sieci WIFI dla odwiedzających


1.    Udostępnienie sieci WIFI dla odwiedzających

(1)    Spółka M.Dechent GmbH zapewnia odwiedzającym, klientom, dostawcom, pracownikom i osobom zainteresowanym (użytkownikom) bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem firmowej sieci WIFI („hotspot”) w swojej siedzibie. Udostępnienie to zależy od odpowiednich technicznych i lokalnych możliwości spółki M.Dechent GmbH. Zapewnienie lub odmowa użytkowania leży wyłącznie w gestii spółki M.Dechent GmbH.

Spółka nie ma w obowiązku zapewnić, aby hotspot był w pełni sprawny ani dostępny we wszystkich pomieszczeniach spółki. Nie ma również obowiązku zapewnienia jego bezawaryjnej i nieprzerwanej pracy. Ponadto nie ma obowiązku zapewnienia, że wszystkie usługi lub porty będą mogły być używane za pośrednictwem hotspotu.

(2)    Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub wyłączenia dostępu bez uprzedniego powiadomienia, zwłaszcza jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia napraw lub konserwacji.

(3)    Ogólne warunki handlowe użytkownika z reguły nie mają zastosowania.

2.    Dostęp i korzystanie

(1)    Oferujemy nasz hotspot tylko dla odwiedzających w siedzibie naszej firmy przy 76297 Stutensee. Osoby trzecie, bez konkretnego odniesienia do spółki M.Dechent, nie mają prawa dostępu. 

(2)    Hotspot nie jest publicznie dostępną usługą telekomunikacyjną, ale wewnętrzną siecią WIFI dla gości i pracowników naszej firmy.

(3)    Warunkiem korzystania z hotspotu jest zarejestrowanie się użytkownika i zaakceptowanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z niego. Użytkownicy muszą podać wymagane informacje i dane osobowe w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. 

(4)    Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych i odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony sieci dla odwiedzających. Dotyczy to w szczególności stosowania aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz aktualnych systemów operacyjnych wspieranych przez aktualizacje zabezpieczeń na stosowanych urządzeniach.

(5)    Użytkownikom wyraźnie zabrania się szpiegowania ruchu sieciowego w sieci dla odwiedzających. Nie można jednak wykluczyć, że inni użytkownicy mogą przeglądać ruch danych w sieci. Dlatego wszyscy użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa swojego ruchu danych, na przykład poprzez ustanawianie szyfrowanych połączeń przez VPN lub HTTPS. Korzystanie z hotspotu odbywa się więc na własne ryzyko użytkownika.

(6)    Podczas korzystania z hotspotu nie wolno robić niczego, co narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich. W szczególności zabronione są następujące działania:

•    zamieszczanie, rozpowszechnianie, oferowanie i reklamowanie usług, produktów i/lub treści pornograficznych, które naruszają przepisy prawa o ochronie młodzieży, przepisy prawa o ochronie danych i/lub inne przepisy, ani innych oszukańczych treści;

•    publikowanie lub udostępnianie treści, które obrażają lub zniesławiają innych uczestników lub osoby trzecie;

•    wykorzystanie, udostępnianie i rozpowszechniania treści, usług, dzieł i/lub produktów, które są chronione prawem autorskim, bez wyraźnego upoważnienia do tego;

•    przeprowadzanie ataków hakerskich lub udostępnianie i/lub rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania do lub z sieci WIFI.

(7)    Podobnie zabronione są wszelkie działania, które mogą negatywnie wpływać na sprawne funkcjonowanie hotspotu lub nadmiernie obciążać systemy firmy M.Dechent.

(8)    Użytkownik jest świadomy, że w celu wdrożenia wymogów bezpieczeństwa informatycznego mogą być tworzone protokoły ruchu internetowego lub ruch może być automatycznie skanowany w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania lub innych naruszeń niniejszych przepisów dotyczących użytkowania. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, dane mogą być również skontrolowane lub przekazane przez upoważnionych pracowników lub podmioty trzecie uczestniczące w działaniach kontrolnych.

3.    Obowiązek zachowania tajemnicy

(1)    Dane do logowania (takie jak nazwa użytkownika, hasło, e-mail, itp.) muszą być przechowywane w tajemnicy. Dane dostępowe nie mogą być przekazywane ani udostępniane nieupoważnionym osobom trzecim.

(2)    W przypadku podejrzenia, że osoby nieupoważnione uzyskały dostęp do danych do logowania, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie dział IT firmy M.Dechent. Dział IT zdecyduje o zablokowaniu danych do logowania.

(3)    Użytkownicy są odpowiedzialni za każde użycie i/lub inne czynności wykonywane na podstawie ich danych dostępowych zgodnie z przepisami prawa.

4.    Zwolnienie z odpowiedzialności

(1)    Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania w związku z korzystaniem z Internetu poprzez nasz hotspot.

(2)    Użytkownicy zwalniają nas na pierwsze żądanie od wszelkich roszczeń wysuwanych wobec nas przez osoby trzecie z powodu naruszenia przez użytkownika przepisów ustawowych, praw osób trzecich (w szczególności praw osobistych, praw autorskich i praw do znaków towarowych) lub zobowiązań umownych, oświadczeń lub gwarancji, w tym kosztów niezbędnej obrony prawnej (honorarium adwokackie i koszty sądowe w wysokości ustawowej).

(3)    W przypadku dochodzenia roszczeń w sposób określony w pkt. 4 ust. 2, użytkownicy są  zobowiązani do natychmiastowej i pełnej współpracy w celu wyjaśnienia faktów oraz do przekazania nam niezbędnych informacji w odpowiedni sposób.

5.    Ograniczenie odpowiedzialności

(1)    Odpowiadamy bez ograniczeń za wszelkie szkody spowodowane przez nas w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.

(2)    W przypadku lekkiego zaniedbania ponosimy odpowiedzialność bez ograniczeń narażenie na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia.

(3)    Poza tym ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne. Istotne zobowiązania umowne są zdefiniowane w streszczeniu jako te zobowiązania, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których wypełnieniu użytkownik może regularnie polegać. W tych przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do odszkodowania za przewidywalne, zwykle występujące szkody.

(4)    O ile zgodnie z powyższymi postanowieniami nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również naszych przedstawicieli.

(5)    W niczym nie narusza to odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności produktowej.


6.    Ochrona danych

Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego (art. 13 ust. 1 lit. a RODO)

M.Dechent GmbH

Linkenheimer Straße 56a

76297 Stutensee


Nazwa i dane kontaktowe administratora danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. b RODO)

ENSECUR GmbH

Amalienstr. 24

76133 Karlsruhe

Osoba osobiście odpowiedzialna: Steven Bösel

E-mail: dsb-dechent@ensecur.de


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych (art. 13 ust.  1 lit. c RODO)

Udostępnienie sieci WIFI dla odwiedzających, pracowników i osób trzecich spoza firmy zgodnie z wymogami ochrony danych i celami podmiotu odpowiedzialnego w zakresie bezpieczeństwa.


Interesy osoby odpowiedzialnej w przypadku równoważenia  interesów (art. 13 ust. 1 lit. d RODO)

•    Dochodzenie roszczeń prawnych i obrona w sporach prawnych

•    Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego i działalności informatycznej przedsiębiorstw

•    Zapobieganie przestępczości


Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych (art. 13 ust. 1 lit. e RODO)  


Organy ścigania, sprzedawcy oprogramowania, firmy stowarzyszone, dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa IT


Przekazywanie do państw trzecich (art.  13 ust. 1 lit. f RODO)

Przekazywanie danych do państw trzecich nie ma miejsca.


Okres przechowywania zgodnie z prawnymi zobowiązaniami dotyczącymi  przechowywania (art. 13 ust. 2 lit. a RODO)

Co do zasady, dane osobowe będą usuwane w ciągu 7 dni, chyba że istnieją prawne, umowne lub ustawowe okresy przechowywania danych, lub jeśli dłuższe przechowywanie jest konieczne w celu ścigania naruszenia niniejszych warunków użytkowania.


Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych i sprzeciwu (art.  13 ust. 2 lit. b RODO)

Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do informacji, sprostowania i usuwania swoich danych oraz do ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną, korzystając z podanych danych kontaktowych.


Prawo do sprzeciwu (art. 21. ust. 1 RODO)

O ile dane użytkownika są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, kontaktując się z nami za pomocą podanych danych kontaktowych, jeśli zaistnieją przyczyny wynikające z jego szczególnej sytuacji, które stoją w sprzeczności z przetwarzaniem danych. Wówczas zaprzestaniemy tego przetwarzania, chyba że będzie ono służyło nadrzędnym interesom wartym ochrony z naszej strony. 


Prawo do odwołania (art. 13 ust. 2 lit. d RODO)

Jako osoba, której dotyczą dane, użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z właściwym komisarzem krajowym ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji w Badenii-Wirtembergii w celu złożenia odwołania.


Istnienie konieczności udostępnienia danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. e RODO)  


Zebrane dane są niezbędne do przetwarzania zapytań od zainteresowanych stron, do przygotowania ofert, zawierania umów sprzedaży lub prowadzenia działalności gospodarczej.


7.    Postanowienia końcowe

(1)    Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, przy czym nie mają zastosowania przepisy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

(2)    Obowiązuje aktualna wersja niniejszych warunków użytkowania, która jest udostępniana po zarejestrowaniu się w hotspocie.

(3)    Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków użytkowania są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.