Gebruikersvoorwaarden en informatieplichten Gast-WLAN (gast-wifi)


1) Beschikbaarstelling gast-wifi

M.Dechent GmbH stelt voor haar bezoekers, klanten, leveranciers, werknemers en belangstellenden (gebruikers) in de kantoorruimtes gratis internettoegang beschikbaar via het wifi-netwerk van de onderneming (“hotspot”). De beschikbaarstelling is afhankelijk van de respectieve technische en lokale mogelijkheden van M.Dechent GmbH. Hierbij staat het M.Dechent GmbH vrij om het gebruik toe te staan of te weigeren.

Er bestaat geen recht op permanente werking van de hotspot en een volledige dekking van alle bedrijfsruimten. Evenmin wordt de probleemloze en ononderbroken werking ervan gegarandeerd. Evenmin bestaat er een recht op het gebruik van alle diensten of ports via de hotspot.

We behoudens ons het recht voor om de toegang zonder voorafgaande mededeling te beperken of af te sluiten, met name wanneer dit nodig is voor reparatie of onderhoud.

Algemene voorwaarden van de gebruiker zijn principieel niet van toepassing.

2) Toegang en gebruik

We bieden onze hotspot alleen aan voor bezoekers op onze locatie in 76297 Stutensee. Voor externe derden, zonder concrete relatie met M.Dechent is de toegang niet toegestaan.

De hotspot is geen openbaar toegankelijke telecommunicatiedienst, maar een intern wifi-netwerk voor gasten en medewerkers van onze onderneming.

Voorwaarde voor het gebruik is dat gebruikers zich registreren en de toepassing van deze gebruikersvoorwaarden aan het begin van het gebruik van de hotspot accepteren. Gebruikers dienen de nodige informatie en persoonsgegevens juist en naar waarheid te verstrekken.

De gebruiker verbindt zich, om alle voor hem mogelijke en adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van het gastnetwerk. Dit betreft met name het gebruik van actuele virusscanners en de toepassing van actuele/van veiligheidsupdates voorziene besturingssystemen op de gebruikte apparatuur.

Het is gebruikers nadrukkelijk verboden het netwerkverkeer in het gastnetwerk te achterhalen of te onderzoeken. Er kan echter niet worden uitgesloten dat andere gebruikers het gegevensverkeer in het netwerk kunnen inzien. Alle gebruikers zijn daarom zelf verantwoordelijk en worden aangespoord om te zorgen voor de beveiliging van hun gegevensverkeer door bijvoorbeeld gecodeerde verbindingen te maken met VPN of HTTPS. Het gebruik van de hotspot is zodoende voor eigen risico van de gebruiker.

Bij het gebruik van de hotspot zijn alle handelingen verboden die inbreuk maken op geldend recht of rechten van derden. Met name de volgende handelingen zijn verboden:

  • het plaatsen, verspreiden, aanbieden en adverteren van inhoud, diensten en/of producten die pornografisch en/of frauduleus en/of in strijd zijn met wetten ter bescherming van de jeugd, wetten inzake gegevensbescherming en/of andere wetten;
  • het publiceren of toegankelijk maken van inhoud waardoor andere deelnemers of derden worden beledigd of belastert;
  • het gebruik, het beschikbaar stellen en het verspreiden van auteursrechtelijk beschermde inhoud, diensten, werken en/of producten, zonder daartoe nadrukkelijk gerechtigd te zijn;
  • het uitvoeren van hackeraanvallen of het beschikbaar stellen en/of verspreiden van malware binnen of vanuit het wifi-netwerk.

Eveneens verboden is elke handeling die afbreuk kan doen aan de goede werking van de hotspot of de systemen van M.Dechent onevenredig zwaar kan belasten.

De gebruiker is zich ervan bewust dat er met het oog op de uitvoering van de IT-beveiligingseisen logbestanden van het internetverkeer kunnen worden aangemaakt of dat het verkeer geautomatiseerd kan worden onderzocht op malware of andere inbreuken op deze gebruikersvoorwaarden. Als er een gegrond vermoeden bestaat, kunnen de gegevens eveneens worden ingezien door of worden doorgegeven aan hiermee belaste medewerkers of bij het onderzoek betrokken derden.

3) Geheimhouding

Gebruikers dienen inloggegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail etc.) geheim te houden. De inloggegevens mogen niet worden doorgegeven of toegankelijk worden gemaakt aan onbevoegde derden.

Mocht er een vermoeden bestaan dat onbevoegden toegang hebben gekregen tot de inloggegevens, dient de IT-support van M.Dechent onverwijld te worden geïnformeerd. De IT-support bepaalt of de inloggegevens al dan niet worden geblokkeerd.

Gebruikers zijn aansprakelijk voor ieder gebruik en/of andere activiteit die met gebruikmaking van hun inloggegevens worden uitgevoerd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

4) Exoneratiebeding

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor al hun handelingen die zij bij gebruikmaking van het internet via onze hotspot verrichten.

Gebruikers vrijwaren ons op het eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens ons instellen vanwege een schending door de gebruiker van wettelijke bepalingen, rechten van derden (met name persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of contractuele verplichtingen, verklaringen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke juridische verdediging (honoraria van advocaten en gerechtskosten ter hoogte van het wettelijk vastgestelde bedrag).

In het geval van een vordering in de zin van nr. 4 lid 2 zijn de gebruikers verplicht om onverwijld en volledig medewerking te verlenen aan het ophelderen van de feiten en om ons op passende wijze toegang te verschaffen tot de noodzakelijke informatie.

5) Aansprakelijkheidsbeperking

We zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle door ons veroorzaakte schade in geval van opzet of grove nalatigheid.

In geval van lichte nalatigheid zijn wij onbeperkt aansprakelijk als het gaat om dood, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.

Voor het overige zijn wij slechts aansprakelijk voor zover wij een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden. Als wezenlijke contractuele verplichtingen gelden hierbij abstract gezien verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de behoorlijke uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de gebruiker regelmatig mag vertrouwen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.

Voor zover onze aansprakelijkheid volgens de voornoemde bepalingen uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor onze hulppersonen.

De aansprakelijkheid volgens de wetgeving op de productaansprakelijkheid blijft onverlet.


6) Gegevensbescherming

Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke (art. 13 lid 1 a AVG)

M. Dechent GmbH

Linkenheimer Straße 56a

76297 Stutensee


Naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (art. 13 lid 1 b AVG)

ENSECUR GmbHAmalienstr. 2476133 Karlsruhe

Persoonlijk verantwoordelijk: Steven Bösel

E-mail: dsb-dechent@ensecur.de


Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor de verwerking (art. 13 lid 1 c AVG)

Het beschikbaar stellen van een gast-wifi voor werknemers en externe derden met inachtneming van de voorschriften voor gegevensbescherming en de door de verwerkingsverantwoordelijke beoogde bescherming.


Belangen van de verwerkingsverantwoordelijke bij de belangenafweging (art. 13 lid 1 d AVG)

  • Het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen
  • Het waarborgen van de IT-beveiliging en het IT-gebruik van de maatschappijen
  • Voorkomen van strafbare feiten


Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens (art. 13 lid 1 e AVG)

Vervolgingsinstanties, softwareproducenten, verbonden ondernemingen, IT-beveiligingsdiensten


Doorgeven aan een derde land (art. 13 lid 1 f AVG)

Gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land.


Bewaartermijn overeenkomstig de wettelijk verplichte bewaartermijnen (art. 13 lid 2 a AVG)

De persoonsgegevens worden over het algemeen binnen 7 dagen gewist, tenzij wettelijke, contractuele of statutaire bewaartermijnen eraan in de weg staan of een langere bewaring vereist is om een inbreuk tegen deze gebruikersvoorwaarden te vervolgen.


Recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar (artikel 13 lid 2 b AVG)

Als betrokkene hebt u te allen tijde het recht op inzage, rectificatie en vergetelheid van uw gegevens en op beperking van de verwerking ervan, alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Neemt u hiervoor contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via de vermelde contactgegevens.


Recht van bezwaar (art. 21 lid 1 AVG)

Voor zover uw gegevens worden verwerkt met het oog op de behartiging van gerechtvaardigde belangen, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen via de vermelde contactgegevens, wanneer er op grond van uw specifieke situatie redenen zijn die aan deze verwerking in de weg staan. We zullen deze verwerking dan staken, tenzij er onzerzijds dwingende belangen mee gediend zijn die bescherming verdienen.


Recht van klacht (art. 13 lid 2 d AVG)

Als betrokkene kunt u zich te allen tijde richten tot de bevoegde Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg [Commissaris van de deelstaat Baden-Württemberg voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie].


Bestaan van een noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken (art. 13 lid 2 e AVG)

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de bewerking van verzoeken om inlichtingen van belangstellenden, voor het opstellen van offertes, het sluiten van verkoopovereenkomsten resp. het uitvoeren van zakelijke activiteiten.


7) Slotbepalingen

Duits recht is van toepassing waarbij de geldigheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De op het moment van inloggen actuele versie van deze gebruikersvoorwaarden, die bij het inloggen op de hotspot beschikbaar wordt gesteld, is van toepassing.

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden ongeldig zijn of ongeldig worden, zo laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.